DPEX
 
Database of Peritoneal dialysis in EXcel
ระบบฐานข้อมูลแบบสมัครใจ เพื่อช่วยเหลือหน่วยบริการในการ M&E และพัฒนาคุณภาพการบริบาลล้างไตทางช่องท้อง
 

 
 

 


รายงานจำนวนผู้ป่วย PD แยกประเภทสิทธิการรักษา
FusionCharts XT will load here!

 

สิทธิการักษา จำนวน
ร้อยละ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า22,21291.66
ข้าราขการ1,4686.06
ประกันสังคม4471.84
อื่นๆ210.09
รัฐวิสาหกิจ130.05
ชำระเงินเอง120.05

ประมวลผลข้อมูลเมื่อ : 25 ก.พ. 2563 22:00:16 น.
     
 
 
ติดต่อ สอบถาม
ด้านเทคนิค Mobile : 0 8305 9578 9 การสม้ครใช้งาน Mobile : 0 9019 7518 3

Facebook DPEX

  Email : kidkom@gmail.com   Email : suwannee.s@nhso.go.th
ด้านวิชาการ Mobile : 0 6245 0065 4    
  Email :  dpex.program@gmail.com    
       
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเครือข่ายโรงพยาบาลไทย Thai Care Cloud

Copyright © SWU Renal Academic Excellent Center (SWU-RAC)